Congratulations to Assist.Prof.Dr. Nawee Kungwan

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาวี กังวาลย์ กับตำแหน่งทางวิชาการและความทุ่มเทกับการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ
Congratulations to Assistant Professor Dr. Nawee Kungwan for his promotion.

Related Post